Όροι Εισιτηρίων

1) Η αγορά αυτού του εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει για ένα μόνο άτομο.

2) Δεν επιτρέπεται η χρήση του εισιτηρίου για διαφημιστικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη προγενέστερη έγγραφη άδεια του διοργανωτή.

3) Έγκυρα θεωρούνται τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω του viva.gr, των εμπορικών συνεργατών του viva.gr όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του και στη γραμματεία του ΤΗΕ HUB EVENTS κατά την ημέρα και ώρα λειτουργίας της εκδήλωσης.

4) Αλλαγές/Επιστροφές στα εισιτήρια μετά την αγορά και τη πληρωμή τους δεν θα γίνονται δεκτές.

5) Η είσοδος ατόμων τα οποία βρίσκονται κάτω από την επήρεια ουσιών που επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλκοόλ, ναρκωτικά) δεν θα επιτραπεί και ο κομιστής/αγοραστής του εισιτηρίου δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια αυτή.

6) Η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών.

7) Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων φιαλών και αντικειμένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα κτλ) στους χώρους της εκδήλωσης.

8) Η αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζει δωρεάν κατανάλωση στους χώρους εστίασης.

9) Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν κανονικά.

10) Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας μη προβλεπόμενων από τους διοργανωτές, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

11) Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης, η οποία θα ανακοινωθεί από τα μέσα της διοργανώτριας αρχής, λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας, μη προβλεπόμενων από τους διοργανωτές, τότε οι κάτοχοι εισιτηρίων δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με την αξία του εισιτηρίου εντός 90 ημερολογιακών ημερών.

12) Μέρη της εκδήλωσης βιντεοσκοπούνται. Μέλη και επισκέπτες της εκδήλωσης παραιτούνται από κάθε αξίωση έναντι των δικαιωμάτων χρήσης των πλάνων για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς.

13) Η συμμετοχή στην εκδήλωση προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων από τους συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η OVERHYPE συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Η OVERHYPE θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που της παρέχετε σχετικά με την εγγραφή σας στο OVERHYPE sneaker culture event που θα λάβει χώρα την 23.11.2019 ως προϋπόθεση προεγγραφής προκειμένου να συμμετέχετε στην εκδήλωση. Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας είναι η συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσεις της εγγραφής (σύμβαση) και η δική σας ρητή συναίνεση.

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους Εκτελούντες την Επεξεργασία μας, και συγκεκριμένα με προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής συμμετοχής σας και λοιπές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης μόνο για την διοργάνωση της παρούσας εκδήλωσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για δύο (2) έτη.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβειών ή δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε τη διακοπή χρήσης των δεδομένων σας, επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση overhype@overhype.gr.

Εάν σας απασχολεί πώς χρησιμοποιήσαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www. dpa .gr )

Επιπλέον επιθυμούμε να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες της OVERHYPE.

Παρακαλώ σημειώστε με √ εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικές πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες ή πολιτιστικές δραστηριότητες της OVERHYPE μέσω ηλ. μηνύματος

  Παρακαλώ σημειώστε με √ εάν συναινείτε είτε ατομικά είτε ως γονέας/ κηδεμόνας του ανήλικου συμμετέχοντα στην παρούσα εκδήλωση:

α) η OVERHYPE να φωτογραφίσει, καταγράψει σε κάμερα, λάβει συνέντευξη από εμένα ή το παιδί μου που συμμετείχε καθώς και να χρησιμοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση της, τον προφορικό λόγο, το όνομά, το πρόσωπό, τη φωνή εμού ή του παιδιού μου που συμμετείχε για την προβολή των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης,

β) η OVERHYPE να χρησιμοποιήσει δωρεάν τις φωτογραφίες ή/και τα βίντεο στην αρχική τους μορφή ή επεξεργασμένα, ή προσαρμοσμένα για τον ως άνω σκοπό από ή για λογαριασμό της OVERHYPE για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παραπάνω καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εκδήλωσης

Πλήρες Όνομα Συμμετέχοντα

Όνομα Πατρός

Υπογραφή Συμμετέχοντα

Ημερομηνία

Συναίνεση –Υποψήφιοι κάτω των 18 ετών

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να ζητήσετε από τους γονείς σας ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και να υπογράψουν την παρούσα δήλωση απορρήτου

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τη γονική μέριμνα του ανωτέρω αναφερόμενου υποψηφίου και έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παραπάνω

Πλήρες Όνομα Συμμετέχοντα

Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα

Υπογραφή

Ημερομηνία